آدرس فرمانداری

کد پستی فرمانداری شهرستان ایذه:
۶۳۹۱۹-۱۳۳۹۱
تلفن تماس:
۰۶۱۴۳۶۵۳۰۱۰ و ۰۶۱۴۳۶۲۳۰۰۹ و ۰۶۱۴۳۶۲۳۰۰۸
نمابر:
۰۶۱۴۳۶۳۰۲۲۰
آدرس فرمانداری شهرستان ایذه:
ایذه .بلوار زاگرس(کمربندی پیان)
آدرس ایمیل فرمانداری شهرستان ایذه:
farmandari.izeh@yahoo.com