ارتباط با ما

کد پستی فرمانداری شهرستان ایذه:
۶۳۹۱۹-۱۳۳۹۱
تلفن تماس:
۰۶۱۴۳۶۵۳۰۱۰- دفتر فرماندار

۰۶۱۴۳۶۲۳۰۰۹ و ۰۶۱۴۳۶۲۳۰۰۸- تلفن گویا

تلفن داخلی واحدها:

دفتر فرماندار ۱۰۳ – معاون عمرانی ۱۰۲ -دفتر فنی ۱۳۴ -دفتر سیاسی ۱۱۰ -حراست  ۱۲۳- بازرسی ۱۳۰ -دبیرخانه -بایگانی ۱۱۱- ذیحساب ۱۱۵- امور اجتماعی۱۱۶-۱۲۲-۱۲۸- روابط عمومی ۱۲۱- امور اجرایی آرد ونان ۱۱۳- امور بانوان ۱۰۸ -امور اداری و فناوری اطلاعات ۱۲۷ -امنیتی انتظامی ۱۴۵-

نمابر:
۰۶۱۴۳۶۳۰۲۲۰ -۰۶۱۴۳۶۲۲۰۰۲
آدرس فرمانداری شهرستان ایذه:
ایذه .بلوار زاگرس(کمربندی پیان)
آدرس ایمیل فرمانداری شهرستان ایذه:
farmandari.izeh@yahoo.com

تلفن گویای سامد (سامانه ارتباطات مردم و دولت): ۱۱۱

ایمیل بخشداری مرکزی ایذه:

Bakhsh-markazi-izeh@ostan-khz.ir

ایمیل بخشداری سوسن:
Bakhsh-sosan@ostan-khz.ir