اماکن زیارتی

اماکن زیارتی شهرستان ایذه

ردیف نام محل جغرافیایی دستگاه متولی ملاحظات
        ۱             امامزاده سلطان ابراهیم (ع) ایذه روستای کارتا اداره اوقاف و امور خیریه  
        ۲             امامزاده سید صالح (ع) ایذه – مرغا اداره اوقاف و امور خیریه  
        ۳             امامزاده مالک اشتر ایذه  روستای رمه  چر اداره اوقاف و امور خیریه  
        ۴             امامزاده چهل تنان دهدز  روستای قلعه  سرد اداره اوقاف و امور خیریه  
        ۵             امامزاده بی بی ابوالخیر دهدز  روستای  سعادت حسینی اداره اوقاف و امور خیریه  
        ۶             امامزاده سید محمود ایذه  جاده پیان اداره اوقاف و امور خیریه  
        ۷             امامزاده سلطان دیناور ایذه  مرکز شهر اداره اوقاف و امور خیریه  
        ۸             امامزاده سید خدر دهدز-روستای خدر اداره اوقاف و امور خیریه  
        ۹             امامزاده محمد ابراهیم دهدز  روستای اوند اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۱۰             امامزاده شاه روبند ایذه-روستای مال سعیدی اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۱۱             امامزاده عبدالله دهدز  روستای  کلمت اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۱۲             امامزاده عبدالله ایذه  روستای  شیمن اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۱۳             امامزاده ناصر ایذه  روستای  شمی اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۱۴             امامزاده مسلم دهدز  روستای قلعه  سرد اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۱۵             امامزاده شیخ شهاب ایذه روستای فالح اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۱۶             امامزاده عزیز احمد ایذه  روستای  جوکار اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۱۷             امامزاده پیر آمون ایذه  روستای  ترشک اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۱۸             امامزاده دانیال نبی ایذه  سوسن  روستای ده کهنه اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۱۹             امامزاده سید محمد ایذه روستای کلدوزخ اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۲۰             امامزاده احمد روزبه ایذه-روستای شیمن اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۲۱             امامزاده عباس ایذه روستای ده شیخ اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۲۲             قدمگاه امام رضا(ع) ایذه- روستای سید صالح اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۲۳             امامزاده علی اکبر ایذه -روستای ده شیخ اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۲۴             نظرگاه محمد باقر ایذه  روستای  اژگیل اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۲۵             امامزاده احمد کبیر ایذه  روستای  قلعه سرخ اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۲۶             امامزاده بی بی زهرا خاتون ایذه- روستای نوترگی اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۲۷             امامزاده بی بی حکیمه ایذه نور آباد اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۲۸             امامزاده سبز پوش ایذه  روستای  ممبین اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۲۹             امامزاده شاخ نباتی ایذه  مرغا اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۳۰             امامزاده پیر یعقوب دهدز  روستای قلعه  سرد اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۳۱             قدمگاه  امام رضا(ع) ایذه-مرغا اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۳۲             قدمگاه امیرالمومنین(ع) ایذه روستای جولکی اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۳۳             قدمگاه امیرالمومنین(ع) ایذه-روستای جولکی اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۳۴             امامزاده ابوالقاسم دهدز-روستای اوند اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۳۵             امامزاده عبدالله (ع) دهدز روستای باجول اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۳۶             امامزاده عبدالله(شیر یزدان) دهدز-لپی اداره اوقاف و امور خیریه  
   ۳۷             قدمگاه امام موسی کاظم (ع) ایذه- روستی بیدزرد اداره اوقاف و امور خیریه