جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی

آثار تاریخی شهرستان ایذه 

ردیف
نام اثر
محل
اهمیت(قدمت،معماری و… )
امکانات

        ۱
بنای گردن طاق
بخش سوسن روستای گردن طاق
تاریخی
 

        ۲
نقوش برجسته اشکفت سلمان
کمربندی پیان –خیابان زکات
۴ نقش برجسته از دوران ایلام نو
 

        ۳
نقش برجسته شیوند
دهدز –دهستان شیوند
نقش برجسته ایی از دوره اشکانی
 

        ۴
نقوش برجسته خنک اژدر
ایذه – روستای خنک اژدر
۲ نقش برجسته از دوره ایلام کهن و اشکانی
 

        ۵
نقش برجسته خنگ یارعلی
ایذه – روستای خنگ یارعلی وند
نقش برجسته ایی از دوره اشکانی
 

        ۶
نقش برجسته خنگ کمال وند
ایذه – روستای خنگ کمال وند
نقش برجسته ایی از دوره اشکانی
 

        ۷
نقش برجسته شاهسوار
روستای ملا مرادیان
نقش برجسته ای از دوره ایلام کهن
 

        ۸
بنای کوشک نورآباد
ایذه – نورآباد
بنایی از سنگ وگچ متعلق به دوره قاجار
 

        ۹
بنای طاق طویله
ایذه –خیابان محمد رسول الله(ص)
بنایی از سنگ وگچ و تزئینات کاشیکاری متعلق دوره ایلخانی -تیموری
 

    ۱۰
قلعه هلایجان
ایذه – دهستان هلایجان
بنایی از سنگ وگچ متعلق دوره ایلخانی
 

    ۱۱
تپه های سبزعلی و زبر جد
ایذه _خیابا ن امام خمینی (ره)-سازمان آب
تپه های با قدمت بیش از ۶۰۰۰ سال
 

    ۱۲
قلعه راسفند
ایذه – دهستان راسفند
بنایی از سنگ وگچ متعلق دوره ایلخانی
 

    ۱۳
قنات راسفند
ایذه – دهستان راسفند
مجموعه حلقه  چاههای احتمالا مربوط به دوره ایلخانی
 

    ۱۴
قلعه کژدم
ایذه – روستای خنگ اژدر
بنایی از سنگ وگچ متعلق به دوره اشکانی
 

    ۱۵
قلعه مدرسه
ایذه -۴ کلیومتری سد کارون ۳
سه بنا در نزدیک یکدیگر متعلق به دوره های ایلخانی – قارجاریه و پهلوی
 

    ۱۶
برد گوری های پردگپی
ایذه – روستای پردگپی
تدفین صخرهای متعلق به دوره الیمایی
 

    ۱۷
برد گوری نورآباد
ایذه -نورآباد
تدفین صخرهای متعلق به دوره الیمایی
 

    ۱۸
برد گوری خنگ اژدر
ایذه – روستای خنگ اژدر
تدفین صخرهای متعلق به دوره الیمایی
 

    ۱۹
کارونسرایی مال سعیدی
ایذه – روستای نوترگی
بنایی از سنگ وگچ متعلق به دوره قاجار
 

    ۲۰
تپه پیان
ایذه – پیان
تپه متعلق به دوره الیمایی
 

    ۲۱
برد گوری های تاکوتر
ایذه – روستای تاکوتر
تدفین صخرهای متعلق به دوره الیمایی
 

    ۲۲
محوطه باستانی شمی
ایذه –روستای کل چندار
محوطه تارخی مربوط به دوره الیمایی
 

    ۲۳
محوطه تاریخی ده شیخ
ایذه – بخش سوسن –روستایی ده شیخ
محوطه تاریخی
 

    ۲۴
پل باستانی ده شیخ
ایذه – بخش سوسن –روستایی ده شیخ
دوره ساسانیان
 

    ۲۵
برد گورهای ده زیر
ایذه –سد کارون ۳
تدفین صخرهای متعلق به دوره الیمایی
 

    ۲۶
کاروانسرای شیوند
ادهدز– دهستان شیوند
بنایی از سنگ وگچ متعلق دوره ایلخانی- قاجار
 

    ۲۷
قبرستان شیرهای سنگی شاهسوار
ایذه – روستای ملامرادیان
گورستانی متعلق به دوره صفوی – قاجار
 

 
 
جاذبه های گردشگری شهرستان ایذه 

ردیف
نام محل
محل جغرافیایی
دستگاه متولی
امکانات

        ۱
دهکده تفریحی –توریستی زراس
در ۱۴ کیلومتری دهدز در شمال دریاچه سد کارون ۳
میراث فرهنگی و گردشگری
 

        ۲
منطقه گلزار
در ۴۰ کلیومتری ایذه – جاده روستای کارتا
میراث فرهنگی و گردشگری
 

        ۳
بلوط بلند
در ۳ کلیومتری شمال دهدز
میراث فرهنگی و گردشگری
 

        ۴
سد کارون ۳
در ۲۸ کیلومتری ایذه
میراث فرهنگی و گردشگری
 

        ۵
پلهای قوسی کارون
در ۲۸ کیلومتری ایذه
میراث فرهنگی و گردشگری
 

        ۶
دریاچه کارون ۳
در ۲۸ کیلومتری ایذه
میراث فرهنگی و گردشگری
 

        ۷
قله منگشت
در شرق شهرستان ایذه
میراث فرهنگی و گردشگری
 

        ۸
روستای شیوند
در ۶۰کیلومتری شهر ایذه
میراث فرهنگی و گردشگری
 

        ۹
دشت سوسن
در ۳۵ کیلومتری شمال غربی
میراث فرهنگی و گردشگری
 
 

    ۱۰
کوه شور
۵ کیلومتری ایذه
میراث فرهنگی و گردشگری
 

    ۱۱
روستای حاجی کمال -لهبید
۷ کیلومتری دهدز
میراث فرهنگی و گردشگری
 

    ۱۲
دشت بزرگ
۱۰کیلومتری دهدز
میراث فرهنگی و گردشگری
 

    ۱۳
روستای چلیساد
۴ کیلومتری  دهدز
میراث فرهنگی و گردشگری
 

    ۱۴
تالاب میانگران
در ۱۵۰۰ متری شمال شرق ایذه
میراث فرهنگی و گردشگری