شرایط اقلیمی

آب و هوای شهرستان ایذه

شهرستان ایذه از دو منطقه کوهستانی و دشتی تشکیل شده است . از جنوب به شمال بر ارتفاعات آن افزود می شود . و چون آب وهوای در سرد در زمستان و گرم خشک در تابستان به همراه وزش باد از ویژگیهای بارز اقلیمی ایذه می باشد این شهرستان بواسطه قرار گرفتن در منطقه کوهستانی که قله های برفگیر زیادی وجود دارد ، اب وهوای آن نسبت به سایر شهرستانهای استان خنک تر می باشد .بعلاوه در آغاز فصول سرد این شهرستان مثل اکثر استان خوزستان تحت تاثیر بادهای باران آور غربی قرار دارد که نتیجه بارشهای زمستان ایجاد می کند .در فصل تابستان بعلت اینکه مراکز بر فشار جنب قاره ای به سمت عرضهای بالا کشیده می شوند و تا مدار ۴۰درجه را قرار می گیرند بنابراین در بیشتر مدت تابستان شرایط خشکی در منطقه بوجود می آید . بعلاوه هوای گرم خشک عربستان با شرجی خلیج فارس درهم ا»یخته می شوند و یک هوای شرجی را در منطقه بوجود می آورد که بسیار آزار دهنده است .
میانگین دمای هوا در شهرستان ایذه در ماههای دی و بهمن بترتیب ۴/۹و ۵/۹ درجه سانتی گراد کمترین میزان درجه دما و ماه های تیر و مرداد به ترتیب ۸/۳۳و۶/۳۳ درجه سانتیگراد بیشترین درجه دما را به خود اختصاص می دهند . روند تغییرات دمای ماهانه نشان می دهد که دی ماه به بعد سیر صعودی و در مرداد ماه به حداکثر می رسد .میزان بارندگی سالانه شهرستان حدود ا ۷۶۰ میلی متر است که بیشترین میزان بارندگی مربوط به فصل زمستان بالاتر از ۴۱۰ میلیمتر که حدود ۵۳ در صد بارندگی شهرستان است و کمترین میزان بارندگی مربوط به فصل تابستان با ۷/۲ در صد است .می دانیم که رطوبت نسبی چنانچه توام با افزایش درجه حرارت باشد حالت شرجی ایجاد می نماید که بسیار آزار دهنده است .
بطور کلی روزهای یخبندان در شهرستان ایذه کم و تقربیا ۵ روز در سال می باشد دی ، بهمن با کاهش دما، هجوم توده دمایی هوای سرد و دارای بیشترین روز های یخبندان می باشد . در فصل تابستان بر اثر عبور سیکلونها از روی صحرا عربستان یک نوع باد نامطلوب از جنوب به شمال در منطقه می وزد که بخ زبان محلی باد چپ می گویند که همراه خود مقدار زیادی ماسه و گرد و غبار وارد فضای منطقه می کند و غالبا سمی آزار دهنده است .در فصل سرد و غالبا دمای غربی مدیترانه می وزد و همراه خود رطوبت می آورد علاوه بر این با دما به علت اختلاف ارتفاع و اختلاف فشار روزانه در شهرستان با دمای محلی نسیم کوه دشت بوجود می آید . بیا به عبارتی به زبان محلی باد شمال می گویند .