نماینده شهرستان و اعضای شورای شهر ایذه

نماینده محترم مردم شهرستانهای ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی

جناب آقای عبدالله ایزدپناه

 

اعضای محترم شورای اسلامی شهر ایذه

آقای عبدالکریم مقصودی

آقای جهانبخش رشیدی حر

خانم فاطمه مرادی

آقای علیرضا خسروی

آقای داود اسماعیلوندی

آقای برزو شیخ‌زاده

اعضای علی البدل

آقای کهزاد مؤمن زاده

آقای علی اسماعیل وندی