رزمایش اقتدار چهل سالگی با حضور فرماندار ایذه در پادگان قدس برگزار شد

 

 

۵۹