نواختن زنگ انقلاب با حضور فرماندار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ایذه همزمان در سراسر کشور زنگ انقلاب با حضور فرماندار ودیگر مسئولین در مدرسه دخترانه شایستگان نواخته شد

۴۲