اسامی نهایی و کد ۱۸ نامزد حوزه انتخابیه ایذه و باغملک

در اجرای ماده ۳۶آیین نامه اجرایی وقانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وتبصره های ذیل آن بدین وسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد.

۱-آقای فرشاد ابراهیم پورنوآبادی  مشهور به ابراهیمی –نورآبادی  فرزند غلامعباس  کد ۱۲۴

۲-آقای قاسم احمدی فرزند بابر کدنامزد ۱۲۵

۳-آقای ابوالحسن الماسی بردمیلی فرزند سیاوش کد نامزد ۱۴۱

۴-آقای عبدالله ایزدپناه فرزند اسکندر مشهور به فرج اله کد نامزد ۱۴۷

۵-آقای فرزاد بویری پیانی فرزند غلامعباس کد نامزد ۱۵۶

۶-آقای ابوالقاسم تامرادی فرزند ضربعلی کد نامزد ۱۶۲

۷-آقای سیدمراد حسینی فرزند سید محمد کد نامزد۱۷۵

۸-آقای هدایت الله خادمی فرزند ذولفعلی مشهور به مهندس خادمی کد نامزد ۱۷۶

۹-آقای حجت الله درویش پور فرزند محمد کد نامزد ۱۸۱

۱۰-آقای محمد سبزعلی زاده فرزند جانمحمد مشهور به غلام محمد کد نامزد ۱۸۴

۱۱-آقای سید علی رضا طباطبائی فرزند سید محمدرضا مشهور به موسوی کد نامزد ۲۱۲

۱۲-آقای سید یعقوب طباطبائی فرزند سید جواد کد نامزد ۲۱۴

۱۳-آقای فرزین محمودی فرزند محمد مشهور به مراد کد نامزد ۲۵۴

۱۴-آقای یوسف محمودی فرزند ابوالمحمد کد نامزد ۲۵۶

۱۵-آقای علی مرادی هزاروند فرزند ستار کد نامزد ۲۵۹

۱۶-آقای ولی الله موسوی صالحی فرزند سلطانمراد کد نامزد ۲۶۸

۱۷-آقای عبدالرحمان لیموچی نیا فرزند کیمراد کد نامزد ۲۷۲

۱۸-آقای سید حجت الله موسوی فرزند سید قاسم کد نامزد ۲۷۴

۴۱۶