آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر ایذه و دهدز منتشر شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ایذه،آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر ایذه بدین شرح اعلام می گردد.
در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ۵۶ آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر ایذه می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۹۶/۰۲/۲۹ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخاباتی شورای اسلامی شهر ایذه به شرح زیر می باشد:

۱-آقای قربان احمدی فرزند علی کد نامزد ۱۲۶
۲-آقای مسلم احمدی مشهور به مقصودی فرزند محمد حسین کد نامزد ۱۲۷
۳-آقای رضا احمدی زاده ثابت فرزند حیدر کد نامزد ۱۲۹
۴-آقای احمد آرش فرزند هرمز کد نامزد ۱۴۲
۵-خانم آرزو اسکندری فرزند غلام کد نامزد ۱۴۵
۶-آقای پویا اسکندری سبزی فرزند ناصر کد نامزد ۱۴۷
۷-آقای ملک محمد اسکندری سبزی مشهور به ملک فرزند محمد قلی کد نامزد ۱۴۹
۸-آقای داود اسماعیل پور فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۵۲
۹-آقای غلام اسمعیل وندی مشهور به اسماعیل وندی فرزند ابدال کد نامزد ۱۵۴
۱۰-آقای ابوالحسن الماسی بردمیلی فرزند سیاوش کد نامزد ۱۵۷
۱۱-آقای علی امیدی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸
۱۲-آقای مسعود امیری فرزند شنبه کد نامزد ۱۵۹
۱۳-آقای خداداد اورکی فرزند علی کد نامزد ۱۶۴
۱۴-آقای عباس اورکی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۶۵
۱۵-آقای البرز باقری فرزند علی جمعه کد نامزد ۱۶۷
۱۶-آقای سعید باقری مشهور به اردشیر فرزند شریف کد نامزد ۱۶۸
۱۷-آقای علی باقری پلمی فرزند معطلی کد نامزد ۱۶۹
۱۸-آقای غیظان باندری فرزند یداله کد نامزد ۱۷۲
۱۹-آقای هادی بداغی دله فرزند رحمت اله کد نامزد ۱۷۴
۲۰-آقای برزو بندانی فرزند اله نظر کد نامزد ۱۷۹
۲۱-آقای رامین بندانی ترشکی فرزند علی جان کد نامزد ۱۸۱
۲۲-آقای حسین بندانی سوسن مشهور به روح اله فرزند فریدون کد نامزد ۱۸۲
۲۳-آقای نظر بندری درازنویی فرزند خیرالله کد نامزد ۱۸۴
۲۴-آقای بهمن بهادری فرزند امیدآقا کد نامزد ۱۸۵
۲۵-آقای البرز بهمنی فرزند محمد قاسم کد نامزد ۱۸۶
۲۶-آقای حسین بهمنی فرزند تیمور کد نامزد ۱۸۷
۲۷-خانم فهیمه بهمنی فرزند صفرعلی کد نامزد ۱۸۹
۲۸-آقای غلامرضا بوذرجمهری مشهور به بزرگمهر فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۹۱
۲۹-آقای اسلام پوربندری فرزند فتحعلی کد نامزد ۱۹۴
۳۰-آقای فیروز پور قنبری فرزند علی کد نامزد ۱۹۵
۳۱- آقای سعید توسلی فرزند موسی کد نامزد ۱۹۷
۳۲-آقای سعید جمشیدی فرزند غلام کد نامزد ۱۹۸
۳۳-آقای کمال حاتمی فرزند محمد رفیع کد نامزد ۲۱۵
۳۴-آقای محمد حاجتی مشهور به عیدی فرزند تقی کد نامزد ۲۱۶
۳۵-آقای امین حاجتی کورکور مشهور به کامیار فرزند ولی کد نامزد ۲۱۷
۳۶-آقای اسلام‌حسن پور فرزند شهباز کد نامزد ۲۱۸
۳۷-آقای سید سینا حسینی فالحی فرزند سید خدامراد کد نامزد ۲۱۹
۳۸-آقای روزبه حیدری فرزند عباس کد نامزد ۲۴۱
۳۹-آقای اسماعیل حیدری اصل فرزند حسینقلی کد نامزد ۲۴۲
۴۰-آقای علی خانبابایی مشهور به علی داد فرزند عین اله کد نامزد ۲۴۵
۴۱-آقای رضا خدابخشی مشهور به امیرضا-شعبان فرزند خدارحم کد نامزد ۲۴۶
۴۲-آقای رضا خدابخشی فرزند خدامراد کد نامزد ۲۴۷
۴۳-آقای مهدی خسروی فرزند محمد قلی کد نامزد ۲۴۹
۴۴-آقای قدرت اله داودی فرزند شکراله کد نامزد ۲۵۲
۴۵-آقای مجید داودی فرزند امیرقلی کد نامزد ۲۵۴
۴۶- آقای محمد داودی فرزند نورمحمد کد نامزد ۲۵۶
۴۷-آقای ایمان داودی زیلابی فرزند جانعلی کد نامزد ۲۵۷
۴۸-آقای حسین دهاز فرزند محمد رحیم کد نامزد ۲۵۸
۴۹-آقای خدارحم رشیدی اوندی فرزند بازعلی کد نامزد ۲۶۷
۵۰-آقای جهانبخش رشیدی حر فرزند کیامرث کد نامزد ۲۶۹
۵۱-آقای محمود زاهدپور فرزند رضا کد نامزد ۲۷۲
۵۲-خانم‌فاطمه سالاری فرزند شعبانعلی کد نامزد ۲۷۴
۵۳-آقای سید افشین‌سپهریان مشهور به افشین فرزند سید دیدار قلی کد نامزد ۲۷۵
۵۴-آقای ایوب سرشار فرزند شعبان کد نامزد ۲۷۶
۵۵-خانم ‌اعظم ‌سرقلی نوترگی فرزند کریم کد نامزد ۲۷۸
۵۶-آقای لهراسب سروی سرمیدان فرزند حیات کد نامزد ۲۷۹
۵۷-آقای سلطانعلی سعیدی فرزند دوستعلی کد نامزد ۲۸۱
۵۸-آقای علی سعیدی اصل فرزند حسن کد نامزد ۲۸۲
۵۹-آقای ایوب سعیدی سرقلعه مشهور به‌ایوب سعیدی فرزند فتح‌الله کد نامزد ۲۸۴
۶۰-آقای هدایت اله سلحشوری فرزند عبداله کد نامزد ۲۸۵
۶۱-آقای یوسفعلی سواری‌ مشهور به یوسف فرزند علی محمد کد نامزد ۲۸۶
۶۲-آقای داریوش شاپیری بنشتی مشهور به شاهپوری فرزند خدابخش کد نامزد ۲۸۷
۶۳-آقای حمید شاهپری خواهان فرزند رحم خدا کد نامزد ۲۹۱
۶۴-آقای یاسر شاهینی‌مقدم فرزند خدامراد کد نامزد ۲۹۲
۶۵-آقای میلاد شاه‌ولی کوه شوری فرزند علی کد نامزد ۲۹۴
۶۶-آقای احسان شریفی شیمن علیا فرزند بخشعلی کد نامزد ۲۹۵
۶۷-آقای مجید شکری سرغولی فرزند بخشعلی کد نامزد ۲۹۶
۶۸-خانم طلا شه پری مال ویرانی فرزند فتح اله کد نامزد ۲۹۷
۶۹-آقای ایمام‌صالحوند فرزند یادگار کد نامزد ۲۹۸
۷۰-آقای عیدی طاهری فرزند علیضامن کد نامزد ۴۱۲
۷۱-آقای بختیار عالی‌پور فرزند دیدار قلی کد نامزد ۴۱۵
۷۲-خانم‌زینب عالی‌پور فرزند مهرعلی کد نامزد ۴۱۶
۷۳-آقای عبدالعلی عالی‌پور فرزند حسینعلی کد نامزد ۴۱۷
۷۴-آقای داود عالی‌نژاد فرزند امان اله کد نامزد ۴۱۸
۷۵-آقای عبداله‌مهری‌ فرزند فرامرز کد نامزد ۴۲۱
۷۶-آقای افرا عسکریان فرزند میرزاقلی کد نامزد ۴۲۴
۷۷-آقای ساسان عمیدی زیلابی فرزند مهدی کد نامزد ۴۲۵
۷۸-آقای اسماعیل فرهادی فرزند عباسقلی کد نامزد ۴۲۷
۷۹-آقای سروش فرهادی فر فرزند ذوالفقار کد نامزد ۴۲۹
۸۰-آقای جهان شیر فریدونی فرزند تیمور کد نامزد ۴۵۱
۸۱-آقای غفور فریدونی فرزند حسنقلی کد نامزد ۴۵۲
۸۲-آقای احسان قربانی ورزردی مشهور به احسان قربانی زراسوند فرزند یادعلی کد نامزد ۴۵۴
۸۳-آقای افشار قریشوندی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۴۵۶
۸۴-آقای علی کاییدی فرزند ناصر کد نامزد ۴۵۸
۸۵-آقای اتابک‌کاراوند فرزند علی قلی کد نامزد ۴۵۹
۸۶-آقای امیر کاوسی فرزند اله کرم کد نامزد ۴۶۱
۸۷- آقای کورش کاوسی رکعتی فرزند حاجت کد نامزد ۴۶۲
۸۸-آقای اکبر کروندی مال امیری فر زند محمد علی کد نامزد ۴۶۷
۸۹-آقای فرهاد کوراوند فرزند مراد کد نامزد ۴۶۸
۹۰-آقای امیر کیانی فرزند ضربعلی کد نامزد ۴۷۱
۹۱-آقای شفیع کیانی فرزند کریم کد نامزد ۴۷۲
۹۲-آقای مهران کیانی فرزند طهمورث کد نامزد ۴۷۴
۹۳-آقای حبیب کیانی ده کیان فرزند جهانگیر کد نامزد ۴۷۵
۹۴-آقای فردین کیانی ده کیان فرزند بهمن کد نامزد ۴۷۶
۹۵-آقای فریبرز شاوندی فرزند نوروزعلی کد نامزد ۴۸۱
۹۶-آقای روح الله کیانی ولیپور فرزند رستم کد نامزد ۴۸۴
۹۷- آقای بهروز کی شمس کد نامزد ۴۸۶
۹۸-آقای ستار گلزاری یکتا فرزند محمد کد نامزد ۴۸۷
۹۹-آقای علی لموچی فرزند روزعلی کد نامزد ۴۹۱
۱۰۰-آقای خدیجه محمدی فرزند علی کد نامزد ۴۹۵
۱۰۱-آقای سعید محمدی فرزند نادرقلی کد نامزد ۴۹۶
۱۰۲-آقای عیسی محمدی فرزند علی همت کد نامزد ۴۹۷
۱۰۳-آقای مراد محمودی فرزند قلی کد نامزد ۴۹۸
۱۰۴-خانم عصت مختاری دوپلانی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۵۱۲
۱۰۵-آقای رحیم مرادی فرزند نصیر کد نامزد۵۱۵
۱۰۶-خانم فاطمه ‌مرادی فرزند قلی کد نامزد ۵۱۶
۱۰۷-آقای کورش مرادی فرزند علی کد نامزد ۵۱۷
۱۰۸-محمد ‌مرادی مشهور به مهندس مرادی فرزند محمدرضا کد نامزد ۵۱۸
۱۰۹-آقای نعمت الله‌ مرادی فرزند کاظم ۵۱۹
۱۱۰-آقای عادل مردانی فرزند گل محمد کد نامزد ۵۲۵
۱۱۱-خانم‌زهرا مرزبان فرزند حبیب اله کد نامزد ۵۲۷
۱۱۲-آقای‌مجاهد مقصودی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۵۲۹
۱۱۳-آقای عبدالکریم مقصودی مال امیری مشهور به کریم فرزند حیدر کد نامزد ۵۴۲
۱۱۴-آقای سید رجبعلی موسوی فرزند باقر کد نامزد ۵۴۵
۱۱۵-آقای مهدی موسوی دهموردی مشهور به شاهرخ فرزند نادرقلی کد نامزد ۵۴۷
۱۱۶-آقای سیاوش مولایی پارده فرزند علی ناز کد نامزد ۵۴۹
۱۱۷-آقای‌مجتبی‌مولایی زاده فرزند علی گرگ کد نامزد ۵۶۱
۱۱۸-آقای امرالله مومنی چلکی فرزند اسحق کد نامزد ۵۶۴
۱۱۹-آقای داریوش مومنی چلکی فرزند جعفرقلی کد نامزد ۵۶۵
۱۲۰-آقای مجید نقی زاده فرزند همت کد نامزد ۵۶۸
۱۲۱-آقای امین‌نوروزی فرزند علیصالح کد نامزد ۵۶۹

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر دهدز
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ایذه، در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه شهر دهدز می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۹۶/۲/۲۹ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر دهدز به شرح زیر می باشد:

۱-آقای هادی آتش افزون فرزند نادر کد نامزد ۱۵
۲-آقای فریدون احمدی پور مشهور به احمد پور فرزند بیگلر کد نامزد ۱۶
۳-آقای امان الله احمدی لنده فرزند حاجت مراد کد نامزد ۱۷
۴-آقای حسین آرش فرزند آقاخون کد نامزد ۱۸
۵-آقای بهروز اسدی ده میر احمدی فرزند اقاقلی کد نامزد ۱۹
۶- آقای افشین جابری بردکل فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۴
۷-آقای امیر جمشیدی مشهور به تاجمیری فرزند زلفعلی کد نامزد ۲۵
۸-آقای هومان حبیبی دهدزی فرزند فرضعلی کد نامزد ۲۶
۹-آقای داریوش حسینی لیرسیاهی فرزند سید ماندنی کد نامزد ۲۸
۱۰-آقای بهمن داودی فرزند فرج اله کد نامزد ۴۱
۱۱-آقای سلطان محمد داودی فرزند طهماس کد نامزد ۴۲
۱۲-آقای صفرعلی داودی فرزند خانعلی کد نامزد ۴۶
۱۳-آقای مهران داودی فرزند نادر کد نامزد ۴۷
۱۴-آقای یارعلی شه پری زادگان فرزند سلطانعلی کد نامزد ۴۸
۱۵-آقای سیروس عسگری لیر سیاهی فرزند عزیزقلی کد نامزد ۴۹
۱۶-آقای داورپناه کیانی قلعه سرد فرزند حفیظ اله کد نامزد ۵۱
۱۷-آقای پیمان کیخائی دهدزی فرزند محمد شریف کد نامزد ۵۴
۱۸-آقای حسین کیخائی دهدزی فرزند خسرو کد نامزد ۵۶
۱۹-آقای حمید گودرزی فرد فرزند شاهمیرزا کد نامزد ۵۷
۲۰-آقای مجتبی محمدی فرزند حسنقلی کد نامزد ۵۸
۲۱-آقای داریوش محمودوند فرزند سوخته کد نامزد ۶۱
۲۲-آقای عیسی مرادی دهدزی فرزند اتابک کد نامزد ۶۲
۲۳-آقای نریمان مهرابی دهدزی فرزند سلطانعلی کد نامزد ۶۴
۲۴-آقای حامد نیاحسینی فرزند امیدآقا کد نامزد ۶۷

توجه :
۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر اسـت ، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری ایذه در اجرای ماده ۲۵ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد
۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

۳۲۹۴