1398/06/26
نماینده شهرستان

نماينده محترم مردم شهرستانهای ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی


مهندس هدایت الله خادمی 


اعضای محترم شورای اسلامی شهر ایذه


علی اسماعیل وندی
اسماعیل فرهادی
یوسفعلی سواری
حسین اسماعیل پور
حمید کیانیان
مجاهد مقصودی
هدایت اله سلحشور
هومان مرادی اشگفتی
پویا اسکندری سبزی
سلطانعلی سعیدی
ایمان داوودی

 


اعضای محترم شورای اسلامی شهرستان ایذه


صفرعلی داوودی
ابوالقاسم کیانی شاهوندی
مجاهد مقصودی
حسین کی شمس فالحی
برزو سعیدیان پلمی