1398/04/31
آدرس فرمانداری

کد پستی فرمانداری شهرستان ایذه:
 
63919-13391

تلفن تماس:

06143653010 و 06143623009 و 06143623008

نمابر:

06143630220

آدرس فرمانداری شهرستان ایذه:

ایذه .بلوار زاگرس(کمربندی پیان) 

آدرس ایمیل فرمانداری شهرستان ایذه:

farmandari.izeh@yahoo.com