1398/06/26
اماکن زیارتی

 

اماکن زیارتی شهرستان ایذه

رديف

نام

محل جغرافيايي

دستگاه متولي

ملاحظات

        1             

امامزاده سلطان ابراهیم (ع)

ایذه روستای کارتا

اداره اوقاف و امور خیریه

 

        2             

امامزاده سید صالح (ع)

ایذه - مرغا

اداره اوقاف و امور خیریه

 

        3             

امامزاده مالک اشتر

ایذه  روستای رمه  چر

اداره اوقاف و امور خیریه

 

        4             

امامزاده چهل تنان

دهدز  روستای قلعه  سرد

اداره اوقاف و امور خیریه

 

        5             

امامزاده بی بی ابوالخیر

دهدز  روستای  سعادت حسینی

اداره اوقاف و امور خیریه

 

        6             

امامزاده سید محمود

ایذه  جاده پیان

اداره اوقاف و امور خیریه

 

        7             

امامزاده سلطان دیناور

ایذه  مرکز شهر

اداره اوقاف و امور خیریه

 

        8             

امامزاده سید خدر

دهدز-روستای خدر

اداره اوقاف و امور خیریه

 

        9             

امامزاده محمد ابراهیم

دهدز  روستای اوند

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   10             

امامزاده شاه روبند

ایذه-روستای مال سعیدی

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   11             

امامزاده عبدالله

دهدز  روستای  کلمت

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   12             

امامزاده عبدالله

ایذه  روستای  شیمن

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   13             

امامزاده ناصر

ایذه  روستای  شمی

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   14             

امامزاده مسلم

دهدز  روستای قلعه  سرد

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   15             

امامزاده شیخ شهاب

ایذه روستای فالح

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   16             

امامزاده عزیز احمد

ایذه  روستای  جوکار

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   17             

امامزاده پیر آمون

ایذه  روستای  ترشک

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   18             

امامزاده دانیال نبی

ایذه  سوسن  روستای ده کهنه

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   19             

امامزاده سید محمد

ایذه روستای کلدوزخ

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   20             

امامزاده احمد روزبه

ایذه-روستای شیمن

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   21             

امامزاده عباس

ایذه روستای ده شیخ

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   22             

قدمگاه امام رضا(ع)

ایذه- روستای سید صالح

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   23             

امامزاده علی اکبر

ایذه -روستای ده شیخ

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   24             

نظرگاه محمد باقر

ایذه  روستای  اژگیل

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   25             

امامزاده احمد کبیر

ایذه  روستای  قلعه سرخ

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   26             

امامزاده بی بی زهرا خاتون

ایذه- روستای نوترگی

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   27             

امامزاده بی بی حکیمه

ایذه نور آباد

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   28             

امامزاده سبز پوش

ایذه  روستای  ممبین

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   29             

امامزاده شاخ نباتی

ایذه  مرغا

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   30             

امامزاده پیر یعقوب

دهدز  روستای قلعه  سرد

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   31             

قدمگاه  امام رضا(ع)

ایذه-مرغا

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   32             

قدمگاه امیرالمومنین(ع)

ایذه روستای جولکی

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   33             

قدمگاه امیرالمومنین(ع)

ایذه-روستای جولکی

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   34             

امامزاده ابوالقاسم

دهدز-روستای اوند

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   35             

امامزاده عبدالله (ع)

دهدز روستای باجول

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   36             

امامزاده عبدالله(شیر یزدان)

دهدز-لپی

اداره اوقاف و امور خیریه

 

   37             

قدمگاه امام موسی کاظم (ع)

ایذه- روستی بیدزرد

اداره اوقاف و امور خیریه